Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 18 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα V.
valid
έγκυρος

validation
επικύρωση

value
τιμή

variable
μεταβλητή

vector
διάνυσμα

vendor
κατασκευαστής

verbose
αναλυτικό

verbose mode
λειτουργία εμφάνισης λεπτομερειών

version
έκδοση

version control
σύστημα ελέγχου εκδόσεων (π.χ τέτοιο σύστημα είναι το Git,Svn,Mercurial κλπ)

vertical
κατακόρυφος

view
προβολή

viewport
περιοχή προβολής

virtual
εικονικός

virtual machine
εικονική μηχανή

Virtualization
Εικονικοποίηση

visible
ορατός

volume
τόμος (προσαρτημένος), ένταση (ήχου)