Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 35 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα M.
macro
μακροεντολή

mail
αλληλογραφία

mailing list
λίστα αλληλογραφίας

main window
κύριο παράθυρο

malformed
κακοδιατυπωμένο

man
man (τεκμηρίωση)

margin
περιθώριο

Maximize
Μεγιστοποίηση

maximum
μέγιστος

Media
Πολυμέσα

meeting
συνάντηση

memo
σημείωμα

Memory
Μνήμη

Menu
Μενού

merge
συγχώνευση

Message
Μήνυμα

method
μέθοδος

microphone
μικρόφωνο

MIME Type
Τύπος MIME

miner
εξορύκτης

Minimize
Ελαχιστοποίηση

minimum
ελάχιστος

mixer
μείκτης (ήχου, εικόνας)

mobile broadband
κινητή ευρυζωνική (σύνδεση)

mod operator
τελεστής υπολοίπου

mode
λειτουργία

Modem
Μόντεμ

moderator
συντονιστής

modifier
τροποποιητής

Modify
Τροποποίηση

module
άρθρωμα

modulus operator
τελεστής υπολοίπου

Monitor
Οθόνη, Παρακολουθώ, Παρακολούθηση (π.χ πρόγραμμα παρακολούθησης - monitoring application)

Mount
Προσάρτηση (συσκευής)

Move
Μετακίνηση