Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 34 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα F.
fail
αποτυχία

FAQ
Συχνές ερωτήσεις

fatal error
μοιραίο σφάλμα

favorite
αγαπημένα

feature/s
λειτουργία/ες

feed
τροφοδοσία

feedback
ανάδραση

fetching
ανάκτηση

field
πεδίο

file
αρχείο

filesystem
σύστημα αρχείων

filter
φιλτράρισμα, φίλτρο

find
εύρεση

firmware
υλικολογισμικό

fixed
σταθερό

flag
σημαία

flexible
ευέλικτο (πρόγραμμα)

floating point number
αριθμός κινητής υποδιαστολής

floppy
δισκέτα

folder
φάκελος

font
γραμματοσειρά

footer
υποσέλιδο

footnote
υποσημείωση

fork
διακλάδωση

format
μορφοποίηση (κειμένου), μορφή (αρχείου)

forward
προώθηση

fragmentation
κατακερματισμός

frame
πλαίσιο (σε κινούμενη εικόνα τότε καλύτερα είναι να μεταφραστεί ως καρέ)

framework
πλαίσιο

frontend
διεπαφή

full stop
τελεία (σημείο στίξης .)

fullscreen
πλήρης οθόνη

function
συνάρτηση

fuzzy
ασαφής