Γλωσσάρι

'Ολα | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 68 εγγραφές στον κατάλογο που ξεκινούν από το γράμμα C.
cache
λανθάνουσα μνήμη (ή μνήμη, αν συνοδεύεται από άλλο προσδιοριστικό)

cached
προσωρινά αποθηκευμένα

calculator
αριθμομηχανή

Calendar
Ημερολόγιο

calibrate
βαθμονομώ, βαθμονόμηση (μια συσκευή)

Call
Κλήση

camcorder
βιντεοκάμερα

camera
κάμερα

cancel
ακύρωση

capacity
χωρητικότητα

caption
λεζάντα

Categories
Κατηγορίες

CCW (counter-clockwise)
αριστερόστροφα

cell
κελί (σε λογιστικό φύλλο)

certificate
πιστοποιητικό

certification
πιστοποίηση

channel
κανάλι

character
χαρακτήρας

chart
διάγραμμα

checkbox
πλαίσιο επιλογής

checkout
checkout (σε git,svn κλπ η διαδικασία που κάνει κάποιος για να εξάγει πχ ένα αποθετήριο από τον διακομιστή στον υπολογιστή του)

child process
θυγατρική διεργασία

clear
εκκαθάριση

click
κάντε κλικ, να κάνετε κλικ (ρήμα), κλικ

Client
Πελάτης

clipboard
πρόχειρο

Close
Κλείσιμο

collapse
σύμπτυξη

color picker
επιλογέας χρωμάτων

column
στήλη

combo box
πλαίσιο επιλογών (και πλαίσιο πολλαπλών επιλογών αν φτάνει ο χώρος και είναι χρήσιμη η διευκρίνιση)

command line
γραμμή εντολών

command prompt
γραμμή εντολών

compatible
συμβατός

compile
μεταγλώττιση

compositing
σύνθεση

compression
συμπίεση

concatenation
συνένωση

confidential
εμπιστευτικό

confirm
επιβεβαίωση

conflict
σύγκρουση

connection
σύνδεση

console
κονσόλα

constant
σταθερά (μαθηματικά)

contact
επαφή, επικοινωνία

Content
Περιεχόμενο

continue
συνέχεια

contributors
συντελεστές

cookie
cookie

Copy
Αντιγραφή (η ενέργεια), αντίγραφο (το)

Copyright
Πνευματικά δικαιώματα

core
βασικός, πυρήνας

counter
μετρητής

CPU
CPU

crash
κατάρρευση

create
δημιουργία

credential
διαπιστευτήριο

credits
μνεία

Critical
Κρίσιμο

crop
περικοπή

current
τρέχον (ή επιλεγμένο, αν ταιριάζει)

cursor
δρομέας

Curve
Καμπύλη

custom
προσαρμοσμένος

customized
προσαρμοσμένος

cut
αποκοπή

CW (clockwise)
δεξιόστροφα

cyan
κυανό